สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ กฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล ] 
      

 กฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล

    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล_พ.ศ.2537.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2541.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นฉบับที่2_พ.ศ.2543.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นฉบับที่_3_พ.ศ.2543.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบ ล_พ.ศ.2538.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบ ล_ฉบับที่_2_พ.ศ.2543.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบ ล_ฉบับที่_3__พ.ศ.2544.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบ ล_ฉบับที่_3__พ.ศ.2544.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการรับเงิน_ฝากเงิน_การเบิกจ่ายเ งิน_การรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท._พ.ศ.2547.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการรับเงิน_การเบิกจ่ายเงิน_การฝ ากเงิน_การเก็บรักษาเงิน_ฯ_อปท.พ.ศ.2548_ฉบับที่2.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง สวนท้องถิ่น_พ.ศ.2545.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินข ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2543.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2546.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.ฉบับที่_2_2544.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา บตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2541.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา บตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2549_ฉบับที่3.pdf
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันด ารของพนักงานส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._2543.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น_ผู้ช่ วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น_พ.ศ.2547.pdf
     พระราชกฤษฎีกา_การกำหนดเงินเดือน_เงินประจำตำแหน่ง_และประโยชน์ ตอบแทนอื่น_ของผู้บริหารท้องถิ่น_พ.ศ.2543.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน_เงินค่าตอบแทน_และประโย ชน์ตอบแทนอื่น_ของผู้บริหารท้องถิ่น_พ.ศ.2547.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน_เงินค่าตอบแทน_และประโย ชน์ตอบแทนอื่น_ของผู้บริหารท้องถิ่น_พ.ศ.2548.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน_พ.ศ._2548.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้านและชุมชน_พ.ศ.2547.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง ถิ่น_พ.ศ.2548.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง ถิ่น_พ.ศ.2551ฉบับที่_2.pdf
    พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน_พ.ศ.2543.pdf
    พระราชกฤษฎีกา_ค่าเช่าบ้านข้าราชการ_ฉบับที่_2_พ.ศ.2550.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น_พ.ศ.2547.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรป กครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2548.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของอปท.254 9.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าหน้ าที่ท้องถิ่น_พ.ศ.2526.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าหน้ าที่ท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น_พ.ศ.2548.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น_พ.ศ.2551_ฉบับที่_2.pdf
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2548.pdf
     พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2500.p df
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์ สินขององค์กรปกครองท้องถิ่น_พ.ศ.2551.pdf
    การเทียบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf
    ราคามาตรฐานครุภัณฑ์_ปีงบประมาณ_2551.pdf
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ของทรัพย์สินของอ งค์กรปกครองท้องถิ่น_พ.ศ.2543.pdf

    ทำรายการเมื่อ: 06-ธค.-12at 13:58
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี
โทร:  0-3679-0033  แฟกซ์: 0-3679-0033  Email :
info@lamnarai.go.th
Copyright 2013.Lamnarai.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.